Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) mở kênh, truyền qua kênh