Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (âm nhạc)
  ống sáo
  Động từ
  làm rãnh máng (ở cột)
  cột có xoi rãnh máng

  * Các từ tương tự:
  fluted, fluter