Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thổi sáo
    người tạo đường rãnh (ở cột)