Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trough /trɒf/  /trɔ:f/

 • Danh từ
  máng ăn (của gia súc)
  rãnh thoát nước
  rãnh áp thấp
  chân sóng

  * Các từ tương tự:
  troughing