Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kênh, sông đào
  the Suez Canal
  kênh đào Suez
  (giải phẫu) ống, quản

  * Các từ tương tự:
  canal boat, canaliculus, canalise, canalization, canalization, canalisation, canalize, canalise