Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều canaliculi
    ống nhỏ; rãnh nhỏ; đường kính nhỏ