Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

canal boat /kə'nælbəʊt/  

  • thuyền chạy đường kênh (dài và hẹp)