Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watercourse /'wɔ:təkɔ:s/  

  • Danh từ
    sông, suối
    lòng sông, lòng suối