Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  rãnh, mương
  mương tưới nước
  hào, hầm
  hào giao thông
  đào mương
  đào hào giao thông

  * Các từ tương tự:
  trench coat, trench fever, trench foot, trench mortar, trench-digger, trench-knife, trench-warfave, trenchancy, trenchant