Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cơ khí) chạy bằng khí xả