Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effluent /'efluənt/  

  • Danh từ
    chất phế thải
    chất phế thải đổ từ nhà máy ra làm cho con sông trở nên nguy hiểm khi bơi lội
    sông nhánh, dòng nhánh