Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sơ tán
  trẻ em được sơ tán về nông thôn khi thành thị bị ném bom
  rút khỏi
  the soldiers evacuate the area as the enemy advanced
  quân lính rút khỏi khu vực đó khi quân địch tiến công
  (+ of) bài xuất, thải ra (từ trong ruột)