Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ of)
  cởi bỏ (lễ phục) (cho ai)
  tước bỏ
  divest somebody of his right
  tước bỏ quyền lợi của ai
  gạt bỏ
  divest oneself of one idea
  gạt bỏ một ý nghĩ

  * Các từ tương tự:
  divestiture, divestment