Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

denude /di'nju:d/  /di'nu:d/

  • Động từ
    làm cho trần trụi, tước đi, lấy đi
    cây trụi lá
    sườn đồi trụi cây