Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lấy đi, tước đi, cướp đi
  bị tước quyền công dân
  trees that deprive a house of light
  cây cối ngăn ánh sáng rọi vào nhà

  * Các từ tương tự:
  deprived