Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unclothe /'ʌn'klouð/  

 • Ngoại động từ
  cởi áo; lột trần
  Nội động từ
  mở ra

  * Các từ tương tự:
  unclothed