Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unclothed /'ʌn'klouðd/  

  • Tính từ
    trần truồng, không mặc quần áo
    bị lột quần áo