Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undress /,ʌn'dres/  

 • Động từ
  cởi quần áo ra
  undress and get into bed
  cởi quần áo ra và đi ngủ
  cởi quần áo (cho ai)
  undress a child
  cởi quần áo cho em bé
  Danh từ
  sự trần truồng
  the little boy ran out of the housestill in a state of undress
  cậu bé chạy ra khỏi nhà, thân thể còn trần truồng
  quần áo nhà bình thường (không phải để mặc khi có lễ lạt)

  * Các từ tương tự:
  undressed