Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bỏ, ngã (mũ)
    anh ta ngả mũ trước bà cụ già