Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cởi bỏ áo lễ phục
    sau buổi lễ, nữ hoàng cởi bỏ áo lễ phục