Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divestment /dai'vestitʃə/  

  • Danh từ
    sự cởi quần áo; sự lột quần áo
    sự tước bỏ, sự tước đoạt; sự trừ bỏ, sự gạt bỏ