Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relocate /ri:ləʊ'keit/  /ri:'ləʊkeit/

  • Động từ
    dời, chuyển
    công ty sẽ phải chuyển trụ sở chính đến miền trung