Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhaustibility /igzɔ:sti'biliti/  

  • Danh từ
    tính có thể làm kiệt được, tính có thể làm cạn được; tính có thể dốc hết được, tính có thể kiệt quệ, tính có thể dùng hết được
    tính có thể bàn hết khía cạnh, tính có thể nghiên cứu hết mọi mặt