Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exhauster /ig'zɔ:stə/  

  • Danh từ (kỹ thuật)
    quạt hút gió; máy hút gió
    thiết bị hút bụi chân không (luyện kim)
    máy hút bụi