Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ngọc thạch
  a jade necklace
  vòng đeo cổ bằng ngọc thạch
  đôi mắt màu lục ngọc thạch
  đồ trang sức bằng ngọc thạch
  Danh từ
  ngựa già ốm yếu
  (cũ, xấu hoặc đùa) con mụ, ả; oắt con
  you saucy little jade!
  Con nhóc con láo kia!

  * Các từ tương tự:
  jaded, jadedly, jadedness, jadeite, jadeitic