Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm thoả mãn; cho (ăn, uống...) đến chán, cho (ăn uống) đến ngấy
    bão

    * Các từ tương tự:
    sated, sateen, satellite, satellite state, satellite town