Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nước chư hầu (nước bị lệ thuộc và bị kiểm soát bởi một nước khác mạnh hơn)