Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vệ tinh
  the moon is the Earth's satellite
  mặt trăng là vệ tinh của trái đất
  the broadcast came from America by (via) satellite
  chương trình phát sóng phát từ Mỹ qua vệ tinh
  các cường quốc và các [nước] chư hầu của họ

  * Các từ tương tự:
  satellite state, satellite town