Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

satellite town /'sætəlait'taun/  

  • Danh từ
    thành phố vệ tinh