Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-handed /,left'hændid/  

 • Tính từ
  thuận tay trái (người)
  bằng tay trái (cú đấm)
  để dùng tay trái (dụng cụ)
  xoay trái (đinh ốc)
  a left-handed compliment
  lời khen nhập nhằng châm biếm
  Phó từ
  bằng tay trái
  write left-handed
  viết tay trái

  * Các từ tương tự:
  left-handedly, left-handedness