Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

left-handedly /'left'hændidli/  

  • phó từ
    thuận tay trái
    bằng tay trái