Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cầm (nắm) một cách vụng về (lóng ngóng)
  nó cầm quả bóng một cách lóng ngóng và đánh rơi bóng
  (+ at, for, with) sờ soạng, lần tìm
  fumble in one's pocket for some coins
  lần túi để tìm vài đồng tiền lẻ
  fumble for the light switch
  sờ soạng tìm chỗ bật đèn
  fumble for the right thing to say
  tìm điều thích hợp để nói
  (+ about, around) dò dẫm
  dò dẫm trong bóng tối
  Danh từ
  sự vụng về, sự lóng ngóng
  sự sờ soạng, sự dò dẫm

  * Các từ tương tự:
  fumbler