Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người lóng ngóng, người vụng về