Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ for, after) sờ soạng tìm
  dò dẫm, mò mẫm
  grope one's way in the dark
  dò dẫm đường đi trong bóng tối
  (khẩu ngữ, xấu) sờ soạng (gái)
  grope one's way across (along)
  dò dẫm tìm đường qua (dọc theo)
  dò dẫm tìm đường dọc theo hành lang tối om

  * Các từ tương tự:
  groper