Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salutation /sælju:'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự chào hỏi, sự cúi chào
  raise one's hat in salutation
  ngả mũ chào
  cái cúi chào
  lời chào mở đầu (khi bắt đầu bài nói; khi mở đầu bức thư, ví dụ “Ladies and Gentleman”; “Dear Sir”)