Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offering /'ɒfəriŋ/  /'ɔ:fəriŋ/

 • Danh từ
  sự đề nghị
  sự tặng; sự biếu; sự dâng; vật tặng; quà biếu; lễ vật
  lễ vật dâng ở nhà thờ
  he gave her a box of chocolates as a peace offering
  nó đã tặng cô ta một hộp sô-cô-la như là vật tặng để giải hòa (sau khi đã trang cãi với nhau…)