Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự biếu, sự tặng, sự quyên góp
    đồ tặng, đồ biếu, khoản quyên góp