Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    của làm phúc, của bố thí
    sự hào phóng