Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lòng nhân đức, lòng từ thiện
  tính độ lượng
  charity begins at home
  trước khi thương người hãy lấy thường mình; thương mình trước, thương người sau

  * Các từ tương tự:
  charity-boy, charity-school