Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều) (cũ)
  của bố thí (cho người nghèo)
  họ phải xin của bố thí để nuôi con

  * Các từ tương tự:
  alms-deed, alms-giver, almshouse, almsman, almswoman