Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhân loại, loài người
  crimes against humanity
  tội ác đối với nhân loại
  lòng nhân đạo
  bản chất con người, nhân tính
  humanities
  (số nhiều)
  khoa học nhân văn