Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humanness /'hju:mənnis/  

  • Danh từ
    tính chất người