Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính khoan dung; sự khoan dung