Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tenderness /'tendənis/  

  • Danh từ
    sự yếu ớt
    sự tế nhị
    lòng nhân hậu