Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lenience /'li:niəns/  

  • Danh từ
    (cũng leniency)
    tính nhân hậu, tính khoan dung