Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thông cảm, sự đồng cảm
  feel great sympathy with somebody
  rất thông cảm với ai
  sự đồng tình
  một mối đồng tình đã nảy sinh giữa các thành viên của nhóm đó
  in sympathy with somebody (something)
  đồng tình, thuận theo
  I'll sure he will be in sympathy with your proposal
  tôi chắc rằng ông ta sẽ thuận theo đề nghị của anh
  have no (some…) sympathy with somebody (something)
  không chút (có ít nhiều) đồng tình với
  I have some sympathy with that point of view
  tôi ít nhiều đồng tình với quan điểm đó