Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

empathy /'empəθi/  

  • Danh từ
    (triết học)
    tha giác