Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) lòng thương, lòng trắc ẩn

    * Các từ tương tự:
    ruthenium, ruthful, ruthless, ruthlessly, ruthlessness