Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ruthenium /'ru:θi:niəm/  

  • Danh từ
    (hoá học) Ruteni