Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ, nghĩa cổ) thương xót; động lòng trắc ẩn
    gây niềm thương xót